Beleidsplan 2022 - 2024

Doelstellingen van Stichting Tesla wensrit

Stichting Tesla wensrit is gevestigd aan Randstad 22 147 (1316 BM) te Almere. De doelstellingen van Stichting Tesla wensrit zijn:

 • Het verzorgen van wensdagen voor zieke kinderen of kinderen die recent zijn genezen van een ernstige aandoening, bij de uitvoering waarvan voornamelijk gebruik zal worden gemaakt van Tesla’s; en

 • Het verzorgen van vervoer in groepsverband van vluchtelingen of hulpbehoevenden en de daarbij noodzakelijke voorzieningen, zoals eten, drinken en huisvesting onderweg voor rijders en passagiers naar opvanglocaties beheerd door een overheidsinstantie, stichting of particulieren, uit veilige gebieden;

 • En ook het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Wijze van werving van gelden

Stichting Tesla wensrit ontvangt haar inkomsten door middel van giften. Deze giften worden gegeven door hoofdzakelijk particulieren en bedrijven.

Beheer van het vermogen

Bestuur
Stichting Tesla wensrit heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen. Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

 • Voorzitter is de heer W.J. Dalmulder, woonachtig in Almere;
 • Secretaris is de heer R.J.P. Ekdom, woonachtig in Lelystad;
 • Penningmeester is mevrouw M. Sloot, woonachtig in Hillegom.

Activiteiten bestuur
Vergaderen: Het bestuur komt minimaal tweemaal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden notulen opgemaakt.

Activiteiten
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:
 1. Het opzetten en begeleiden van projecten;
 2. Het selecteren van bestemmingsdoeleinden.
Financiën
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder meer:
 1. Jaarlijks een begroting opstellen;
 2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;
 3. Beheren van de gelden;
 4. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.

Vergoeding bestuursleden
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

Besteding van het vermogen

Het vermogen wordt besteed in overeenstemming met de doelstelling van Stichting Tesla wensrit.
 1. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te compenseren.
 2. De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden aangewend om andere stichtingen of initiatieven te steunen die een vergelijkbare doelstelling hebben als de eigen stichting.
 3. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.